Obowiązek informacyjny RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Chcielibyśmy zapewnić, że dochowujemy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych, działamy zgodnie z prawem oraz wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych naszej spółce.  O ochronę danych osobowych dbamy już podczas projektowania nowych działań.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby oraz adres do doręczeń: u;. Wrocławska 43a/12, 30-011 Kraków, Polska) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów, oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę.

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE OSOBOWE

SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przetwarza także dane osobowe powierzone do przetwarzania innych administratorów, w szczególności wtedy, gdy realizowane są zlecenia, w których jest podwykonawcą. W takim przypadku SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA występuje jako procesor danych osobowych.

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (art. 6 ust. 1c RODO);
  • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

Przetwarzanie danych przekazanych SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) b), c) lub f) RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te są przetwarzane w celu w jakim zostały udostępnione.

Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO) , w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1b RODO obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, NIP/PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane wynikające ze specyfiki konkretnej umowy i wykorzystywane są w celu realizacji tej umowy. 

Dane osób, za pomocą których nasi kontrahenci wykonują umowy zawarte z SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, przetwarzane są w oparciu o  art. 6 ust. 1f RODO i obejmują m. in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu. Dane te wykorzystywane są w celu realizacji umowy.

Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów, w szczególności w celu wykonania świadczonych przez SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA usług, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1c lub 1 f RODO i obejmują między innymi: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, nr PESEL oraz inne dane niezbędne do realizacji świadczeń w zależności od jego rodzaju. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji zleconej usługi.

OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH I KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz dokonania rozliczeń finansowych z tym związanych.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celach marketingowych czy informacyjnych jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji mailowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy, przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych lub pracowniczych.

W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione wówczas, gdy wymaga tego wykonanie umowy łączącej strony albo w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na zlecenie podmiotów trzecich SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA działa jako procesor, a dane są udostępniane zgodnie z zasadami określonymi przez Administratora Danych Osobowych.

Podmioty, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych: podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, podwykonawcy Administratora, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty prowadzące szkolenia BHP, podmioty zawierające umowę ubezpieczenia oraz inne instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb klientów, oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez nich dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami mogą być zainteresowane te osoby, na podstawie ich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów. Profilowanie, dokonywane przez SUKCES Z PASJĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec tych osób skutków prawnych lub wpływających na nie w podobnie istotny sposób.

Dane kontaktowe:

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

>